پرسش و پاسخ

تب Dontasktoask.ir
4 بهمن 1399

تب Dontasktoask.ir

لحظه ای درنگ کنیم . کجا بودیم؟ چی بودیم و چی شدیم؟خودمان را با چندسال قبل مقایسه کنیم . چقدر بالغ شدیم؟ چقدرتوانستیم علمی کسب کنیم که…